ContactVVV WinkelOpeningstijdenRoute
Nederlands  English

Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten met betrekking tot groepsarrangementen door de leden van de Nederlandse Vereniging van VVV's.

Artikel 1 - Groepsgrootte
De VVV bemiddelt alleen voor groepen van minimaal 10 personen, tenzij (schriftelijk) anders wordt overeengekomen.

Artikel 2 - Totstandkoming van de overeenkomst
2.1. Een overeenkomst komt tot stand indien de organiserende VVV en de klant telefonisch de bevestiging doorgenomen hebben en daarmee een mondelinge overeenkomst zijn aangegaan. Daarna wordt de bevestiging door de VVV naar de klant gestuurd ter ondertekening en retournering binnen 5 dagen.
2.2. Degene die namens of ten behoeve van de groep de overeenkomst aangaat (de klant), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien.

Artikel 3 - Betaling
3.1. Bij aanmelding van een tocht dient, binnen een week na totstandkoming van de overeenkomst, per groep een aanbetaling te worden gedaan van 10% van de reissom, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
3.2. Het restant van de reissom dient uiterlijk 21 dagen voor aanvang van de tocht in het bezit te zijn van de organiserende VVV, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Bij niet tijdige betaling is de organiserende VVV gerechtigd de geboekte tocht te annuleren. Reeds betaalde gelden worden dan niet gerestitueerd; de annuleringsbepalingen vermeld in artikel 6 van deze voorwaarden zijn alsdan onverminderd van toepassing.

Artikel 4 - Reissom
4.1. In de gepubliceerde reissom zijn inbegrepen alle in een dagtochtenprogramma omschreven zaken. Per boeking bedragen de bemiddelingskosten Euro 16,-, tenzij anders is aangegeven. Indien een klant te laat komt kan dit consequenties hebben: onderdelen van het programma kunnen hiermee komen te vervallen.
4.2. In de reissom zijn niet begrepen:
a. het vervoer per touringcar, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen
b. de kosten van reisbagage -, reisongevallen - , ziektekosten- en annuleringsverzekering
c. eventuele meerkosten voor extra consumpties en gebruikte materialen.
4.3. De onder 4.2. punt c. genoemde kosten worden door de klant of de dag zelf verrekend met betreffende leverancier, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en bevestigd.
4.4. Tenzij anders vermeld gelden de gepubliceerde prijzen per persoon.
4.5. De gepubliceerde prijzen zijn gebaseerd op de prijzen en voorwaarden, zoals deze bekend waren tijdens het opstellen van het programma. De organiserende VVV behoudt zich het recht voor om vòòr het totstandkomen van de boeking de prijs te wijzigen indien daartoe aanleiding bestaat door prijsverhoging van derden, waaronder de toepasselijke BTW-voorschriften.

Artikel 5 - Wijziging door de deelnemer(s)
Wijzigingen door de klant in het afgesproken programma kunnen worden verzorgd indien en voorzover dit mogelijk is. Wijzigingen in het afgesproken programma, die tussen boeking en reis worden aangebracht, worden binnen veertien dagen gefactureerd.

Artikel 6 - Annuleringen
6.1. Indien een reservering ongedaan wordt gemaakt, dan wel gewijzigd, worden per reservering de volgende bedragen in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen.
a. bij annulering meer dan drie maanden voor het tijdstip waarop het programma zou moeten aanvangen, wordt Euro 46,00 in rekening gebracht
b. bij annulering meer dan twee maanden voor bedoeld tijdstip 15% van de reserveringssom met een minimum van Euro 75,00 per groep
c. bij annulering meer dan één maand voor bedoeld tijdstip 35% van de reserveringssom
d. bij annulering meer dan veertien dagen voor bedoeld tijdstip 60% van de reserveringssom
e. bij annulering meer dan drie dagen voor bedoeld tijdstip 85% van de reserveringssom
f. bij annulering op de derde dag of minder dan drie dagen voor bedoeld tijdstip 100% van de reserveringssom.
6.2. Annulering dienen schriftelijk en gedateerd te gebeuren.
6.3. Vermindering van het aantal deelnemers binnen een marge van 10% kan tot vijf werkdagen voor vertrek uiterlijk 12.00 uur kosteloos worden aangebracht, waarna de laatst bekende groepsgrootte geldt. Voor vermindering van het aantal deelnemers groter dan 10% worden de annuleringsbepalingen toegepast. Het doorgeven van een vermindering en vermeerdering in het aantal deelnemers dient schriftelijk, per fax of e-mail doorgegeven te worden.

Artikel 7 - Niet doorgaan van het programma/wijzigingen
7.1. Indien door omstandigheden, die uitsluitend in de eigen bedrijfsvoering van de VVV zijn gelegen, door de VVV wordt besloten, dat het programma niet zal doorgaan of dat daarin wijzigingen worden aangebracht, verplicht de VVV zich tot onmiddellijke kennisgeving aan de klant.
7.2. Bij niet-doorgaan verplicht de VVV zich tot onmiddellijke terugbetaling van de reeds (geheel of gedeeltelijk) betaalde reserveringssom

Artikel 8 - Klachten
Ondanks alle bemoeiingen en zorgen is het toch mogelijk dat de klant een gerechtvaardigde klant meent te hebben. Deze klacht dient meteen bij de verstrekker van de dienst te worden ingediend en zo mogelijk op de dag zelf bij de organiserende VVV.

Artikel 9 - Algemeen voorbehoud
9.1. De organiserende VVV behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de reisroute en de bijbehorende programma-onderdelen, indien hiertoe gegronde redenen bestaan.
9.2. De organiserende VVV aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor foto's, folders en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover door derden uitgegeven.

Artikel 10 - Aansprakelijkheid
10.1. Door de organiserende VVV wordt, tenzij dit aan opzet en/of grove schuld van de (medewerkers van) de organiserende VVV is te wijten, geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade ten gevolge van de dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies of diefstal, veroorzaakt aan de deelnemer(s) tijdens of ten gevolge van de tocht.
10.2. De organiserende VVV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de door de klant reeds gemaakte kosten als premies voor verzekeringen indien een dagtocht niet kan doorgaan.
10.3. Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft, is de klant in gebreke zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist.
10.4. Indien de klant in gebreke is, dient hij alle op de inning vallende kosten, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke, te vergoeden.

Bezoekadres:
Damplein (Stadhuis)
1135 BK Edam

Postadres:
Postbus 91
1135 ZJ Edam
 
Telefoon: 0299-315125
E-mail: info@vvv-edam.nl


BannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBanner